Företagspolicy

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för AB Poly-Produkter. Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. AB Poly-Produkter utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i AB Poly-Produkters intresse att upprätthålla högre standard än detta. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom AB Poly-Produkter ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning
 • utveckla sin kompetens
 • att ett aktivt rehabiliteringsarbete skall bedrivas vid behov

Kvalitetspolicy

AB Poly-Produkter ska med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav samt om möjligt överträffa deras förväntningar.

Inom AB Poly-Produkter ska alla arbeta för rätt kvalitet genom att:

 • Prioritera leveranssäkerhet (Målet är 0 fel. Felaktiga produkter eller försenade leveranser kan därför ej accepteras). Avvikelser skall åtgärdas med högsta prioritet.
 • Ständigt förbättra våra produkter och tjänster genom att arbeta med produkt- och verksamhetsutveckling. Vårt produktsortiment ska anpassas så att det uppfyller minikrav enligt internationell standard.
 • Säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra produkter och tjänster. Vår tillverkningsteknik och övriga resurser ska vara av så hög klass att kraven på varje operation kan uppehållas med bred marginal.

AB Poly-Produkter ska sätta kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

 • Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik
 • Hålla det vi lovar och genomföra fattade beslut
 • Vara lyhörda för våra kunders krav. Kundens krav sätts i centrum för vår utveckling. Vi ser därför samarbetet med våra kunder som en viktig del i vårt kvalitetsarbete och en nyckel till gemensam framgång.
 • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad
 • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende

Miljöpolicy

Skyddet av miljön är en långsiktig överlevnadsfråga för individ såväl som för företag och samhälle. För att skydda miljön ska AB Poly-Produkter aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Poly-Produkters alla verksamheter.

Samtliga enheter inom Poly-Produkter ska därför:

 • källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
 • arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
 • prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
 • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
 • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
 • informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.

AB POLY-PRODUKTER

Skandinaviens ledande tågvirkesföretag grundat år 1967.

Stort sortiment, innovativa produkter och snabba leveranser är kännetecknande för oss.

SENASTE NYTT

Bild för pressrelease Nu sätter vi i kontakten! Bild för pressrelease Ett fall för 80-talet Bild för pressrelease ProRace Four - Ny extrem skotlina från PolyRopes Bild för pressrelease Regatta Mist - Säker, trygg och snygg i hamnen Bild för pressrelease HTM-fender - ny design och mer avskalad! Bild för pressrelease Power Pro - för den krävande miljövännen
Följ oss på MyNewsdesk!